14.04.2017 15:16
 Версія для друку

Положення-0

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. Голови Державного агентства 
водних ресурсів України І.Овчаренко
06.11.2015 № 130
  
ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду
при Державному агентстві водних ресурсів України
 
1. Громадська рада при Державному агентстві водних ресурсів України (далі – Держводагентство) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.
 
2. У своїй діяльності громадська рада при Держводагентстві керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
Положення про громадську раду при Держводагентстві розробляється громадською радою та затверджується Держводагентством.
Положення про громадську раду при Держводагентстві оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держводагентства протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.
 
3. Основними завданнями громадської ради є:
1) сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами з питань водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів, басейнового підходу та інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом;
2) здійснення громадського контролю за діяльністю Держводагентства;
3) сприяння врахуванню Держводагентством громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері водного господарства;
4) сприяння обміну водогосподарською та екологічною інформацією між Держводагентством та громадськістю;
5) сприяння процесам дотримання екологічних прав громадян у питаннях використання, збереження та відтворення водних ресурсів, в тому числі безпечного загального водокористування;
6) сприяння проведенню еколого-просвітницьких заходів у сфері водного господарства.
 
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає Держводагентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом, у тому числі вносить пропозиції щодо організації проведення зазначених консультацій;
2) подає Держводагентству обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Держводагентство проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері водного господарства, удосконалення роботи Держводагентства;
3) проводить відповідно до законодавства України громадську експертизу діяльності Держводагентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Держводагентство;
4) здійснює громадський контроль за врахуванням Держводагентством пропозицій і зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
5) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Держводагентства, у мережі Facebook та в інший прийнятний спосіб;
6) збирає, узагальнює та подає Держводагентству та іншим центральним органам виконавчої влади інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, у сфері водного господарства;
7) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку водогосподарської галузі;
8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 
5. Громадська рада має право:
 
1) утворювати робочі органи (президію, комісії, експертні групи тощо);
2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) за погодженням з Держводагентством направляти представників громадської ради для участі у заходах (конференціях, семінарах тощо), що проводяться Держводагентством або іншими органами влади;
5) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших установ і організацій інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
6) отримувати від Держводагентства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.
 
6. До складу громадської ради при Держводагентстві можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять свою діяльність на території України.
До складу громадської ради при Держводагентстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері розвитку водного господарства та гідротехнічної меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.
Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради при Держводагентстві.
До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
 
7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.
Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.
Строк повноважень складу громадської ради – два роки.
До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
Членство в громадській раді є індивідуальним.
У разі необхідності член громадської ради має право делегувати свого представника за довіреністю, про що він має заздалегідь письмово повідомити.
 
8. Для формування нового складу громадської ради Держводагентство за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).
Якщо при Держводагентстві вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Держводагентством не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.
У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Держводагентство затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.
До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники Держводагентства.
Персональний склад ініціативної групи Держводагентство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.
Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Держводагентство в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
До заяви додаються:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
інформація про отримання  інститутом громадянського суспільства як володільцем бази  персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих  пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);
відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.
За 30 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.
У разі виявлення невідповідностей документів, поданих інститутом громадянського суспільства, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.
За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим положенням вимог ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстав для відмови.
Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:
- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у визначений строк;
- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;
- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Держводагентством, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Держводагентства.
Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад громадської ради.
Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Держводагентству.
Держводагентство оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.
 
9. Держводагентство на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його затвердження.
 
10. Члени громадської ради не можуть виступати від імені громадської ради, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.
 
11. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- подання членом громадської ради відповідної заяви;
- обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або  призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної   Республіки  Крим, органі місцевого самоврядування;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;
- смерті члена громадської ради.
У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.
Зміни у складі громадської ради затверджуються наказом Держводагентства на підставі протоколу засідання громадської ради. Держводагентство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Держводагентство вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.
 
12. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:
- коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
- невиконання громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
- прийняття відповідного рішення на її засіданні;
- реорганізації або ліквідації Держводагентства.
 
Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним наказом Держводагентства.
У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених  абзацами другим - четвертим цього пункту, Держводагентство утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
 
13. Громадську раду при Держводагентсві очолює голова, який обирається членами цієї ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.
Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених цим Положенням.
У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
 
14. Голова громадської ради:
- організовує діяльність громадської ради;
- організовує підготовку та проведення її засідань, головує під час їх проведення;
- підписує документи від імені громадської ради;
- представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
- може брати участь у засіданнях колегії Держводагентства.
 
15. За заявою громадської ради керівник Держводагентства може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на працівника відділу зв'язків з громадськістю та взаємодії зі ЗМІ Держводагентства.
Секретар, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує:
- підготовку порядку денного засідань громадської ради;
- ведення протоколів засідань громадської ради;
- оприлюднення рішень громадської ради;
- виконання інших функції для забезпечення здійснення громадською радою своїх повноважень.
 
16. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, Голови Держводагентства або однієї третини загального складу її членів.
Повідомлення про скликання засідання громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Держводагентства.
Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.
Засідання громадської ради проводяться відкрито.
У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держводагентства, його заступники або інші уповноважені представники Держводагентства.
За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 
17. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Держводагентством.
Рішення Держводагентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Держводагентства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
 
18. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в І кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план роботи на поточний рік.
Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держводагентства, у мережі Facebook та в інший прийнятний спосіб.
 
19. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Держводагентства в рубриці «Громадська рада».
 
20. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Держводагентство.
 
21. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.